Enligt våra stadgar ska årsmöte hållas i februari, och kallelse ska gå ut tre veckor före mötet.

Årsmötet 2022 kommer att hållas via Zoom söndagen den 20 februari klockan 17:00. Zoom-länk kommer att läggas upp på Facebook men kan också skickas via e-post till de medlemmar som önskar det (kontakta ordföranden!).

Dagordning:
Mötet öppnas
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare
Dagordningens fastställande
Godkännande av kallelse
Föredragning av det gångna årets verksamhet
Föredragning av ekonomisk berättelse och revisionsberättelse
Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
Val av styrelseledamöter
Rätten att teckna firma
Val av revisorer
Val av valberedning
Verksamhetsplan för kommande år
Budget för kommande år
Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Övriga frågor
Mötet avslutas

Kategorier: Juneborg