Juneborg bjuder in alla och envar som vågar anta utmaningen att hjälpa till att skydda vårt härad från vilda bestar som har tagit hela skogen i besittning. Det sägs att dessa bestar också har fått alla andra djur i skogen att gå bärsärk. Juneborg utlyser därför fri jakt i skogarna kring Brittebo. Vi råder er att komma väl förberedda och i er bästa form då denna invasion är i en skala sällan skådad i Nordmarks rike och kanske aldrig mer kommer att upplevas igen.

Scroll down for information in English!

När

Siten öppnar fredag 13 oktober klockan 18 och stänger söndag 15 oktober klockan 12.

Var

Brittebo lägergård
Svansö 6
565 96 Bottnaryd

Jönköpings kommuns information om Brittebo lägergård

Lägergården ligger ca 30 minuter från Jönköping och 90 minuter från Göteborg med bil.
Det finns 70 sängplatser fördelat på flera byggnader. På grund av regler för brandskydd måste alla gäster boka en egen säng, även barn. Ta med egna lakan och örngott.

Alkohol får drickas i rimlig mängd och med viss diskretion.

Anmälan och betalning

Anmäl dig här senast den 29 september.

Betalning sker till Juneborgs bankgiro 359-7069 senast den 29 september, därefter tillkommer 100 kr i förseningsavgift. Gäster från andra länder kan betala på plats utan extra avgift.

Priser

  • Helgpass: 550 kr
  • Helgpass för barn fram till det år de fyller 13: 400 kr
  • Helgpass, inte medlem i SCA: 650 kr
  • Dagspass: 300 kr

Bågskytte

Jaktstigen kommer att kräva att skyttar har 8 pilar med sig ut samt några i reserv. Hundratals pilar kommer att avfyras, allt beroende på skyttens skicklighet. Den skytt som tillintetgör flest bestar på det mest ärorika och skickliga sätt kommer krönas som Boarhunts främsta jägare och för alltid inneha den ärofyllda titeln Brittebos beskyddare.

Kämpalek

Information kommer!

Mat

Deltagarna välkomnas till evenemanget med en enkel kvällsmat på fredagen. Under lördagen fyller vi våra magar med en ståtlig jaktlunch för att orka med allehanda verdermödor i skogen. Dagen avslutas med middag på kvällen. Utöver detta serveras frukost lördag och söndag.

Ansvariga

Autokrat: Boel Dittmer / Bothild Laris Välling

Ansvarig för mat och kök: Anna Lindkvist / Cristina Stolte

Ansvariga för bågskytte och jaktstig: Jennica Falkman / Hirka den Högljudda och Anders Eriksson / Själe Nolastejjare. Vid frågor kontakta Hirka, jennica.falkman [a] yahoo.se

Ansvarig för anmälningar: Maria Nordström / Elsa Snakenborg

Kontakt

info@juneborg.nordmark.org

Information in English

Juneborg invites anyone and everyone who dares to accept the challenge to help protect our shire from wild beasts that have taken possession of the entire forest. It is said that these beasts have also caused all the other animals in the forest to go berserk. Juneborg therefore announces free hunting in the forests around Brittebo. We advise you to come well prepared and in your best shape as this invasion is on a scale never seen in the realm of Nordmark and may never be experienced again.

Site information

The site opens on Friday October 13 at 6 p.m. and closes on Sunday October 15 at noon.

Address:

Brittebo lägergård
Svansö 6
565 96 Bottnaryd

The site is located app. 30 minutes from Jönköping or 90 minutes from Gothenburg by car.

There are 70 beds in several buildings. Due to fire safety regulations, all guests must reserve a bed, even small children. Bring your own sheets and pillow case.

The site is discreetly wet.

Registration and payment

Register here no later than September 29.

Payments to Juneborg’s bankgiro 359-7069 no later than September 29, after which a late fee of 100 SEK will be added. Guets from abroad may pay on arrival without any extra fee.

Fees

  • Full weekend: 550 SEK
  • Full weekend for children until the year they turn 13: 400 SEK
  • Full weekend, non-SCA member: 650 SEK
  • Daytrip: 300 SEK

Archery

The hunting trail will require archers to bring at least 8 arrows with them, plus some in reserve. Hundreds of arrows will be fired, all depending on the skill of the archer. The marksman who brings down the most beasts in the most glorious and skillful manner will be named Boarhunt’s top hunter and forever hold the glorious title of Brittebo’s protector.

Heavy fighting

Information to come.

Food

Participants are welcomed to the event with a light supper on Friday. During Saturday, we fill our stomachs with a sumptuous hunting lunch to cope with all kinds of hardships in the forest. The day ends with dinner in the evening. In addition to this, breakfast is served on Saturday and Sunday.

Stewards

Event steward Boel Dittmer / Bothild Laris Välling

Food coordinator Anna Lindkvist / Cristina Stolte

In charge of archery and hunting trail Jennica Falkman / Hirka den Högljudda and Anders Eriksson / Själe Nolastejjare. If you have any questions regarding archery please contact Hirka, jennica.falkman [a] yahoo.se

In charge of reservations Maria Nordström / Elsa Snakenborg

Contact

info@juneborg.nordmark.org