Årsmötet blir på zoom 28/2 kl 17.00. Zoom-länk kommer att läggas upp på facebook alternativt skickas via e-post till de medlemmar som önskar det (kontakta ordföranden!).

Dagordning:

Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare
Godkännande av kallelse
Föredragning av det gångna årets verksamhet
Föredragning av revisionsberättelse
Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
Val av styrelseledarmöter, revisorer, valberedning samt supleanter
Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Stadgarna säger att vi skall kalla tre veckor före mötet och att det skall hållas i februari.

Kategorier: Juneborg