Härmed blir alla medlemmar i Juneborg kallade till årsmöte den 25/1 kl 11,00

senast den 12/1 ska alla motioner vara inskickade till styrelsen.

Ett kompendie kommer att skickas ut med alla möteshandlingar och motioner efter den 12/1

Möteshandlingar:

Årsmöte föreningen Juneborg

 

1.       Mötets öppnande

2.       Val av mötesordförande

3.       Val av mötessekreterare

4.       Val av två justeringsmän tillika rösträknare

5.       Kallelseförfarandet

6.       Dagordningens godkännande

7.       Verksamhetsberättelser

8.       Ekonomiska berättelser

9.       Revisionsberättelser

10.   Ansvarsfrihet för de avgående styrelserna

11.   Val av styrelse för det kommande året

12.   Val av revisorer för det kommande året

13.   Val av valberedning för det kommande året

14.   Medlemsavgift för det kommande året

15.   Verksamhetsplanering för det kommande året

16. Beslut om medlemmsavgift 2016

17.   Övriga frågor

18.   Mötets avslutande

 

Kategorier: EventJuneborg