Varmt välkomna på Juneborgs årsmöte 26/2 kl 11 i NBVs lokaler på Barnarpsgatan 39!

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelse, fastställande av röstlängd
 6. Föredragning av det gångna årets verksamhet
 7. Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 13. Övriga frågor
 14. Mötet avslutas

Valberedningen består av Erik Wågman och Linus Lindkvist om ni vill engagera er i styrelsen. Det går också bra att mejla info@juneborg.nordmark.org

Kategorier: Juneborg